X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 uhf rfid anten


Radyo Frekansı Tanımlanması (RFID)
Radio frequency identification (RFID) criteria cover tags and storage devices, readers, wireless hubs and servers, and the middleware necessary for evaluating

uhf rfid anten  Frekansı Tanımlanması (RFID) Radio frequency identification (RFID) criteria cover tags and storage devices, readers, wireless hubs and servers, and the middleware necessary for evaluating an RFID system deployment. RFID systems are used in different situations that require the tracking of unique items. RFID tags, in the context of enterprise resource planning and supply chain management, make items visible from manufacturing through distribution. RFID tags may be used to carry basic information

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Radyo Frekansı Tanımlanması (RFID)

Radio frequency identification (RFID) criteria cover tags and storage devices, readers, wireless hubs and servers, and the middleware necessary for evaluating an RFID system deployment. RFID systems are used in different situations that require the tracking of unique items. RFID tags, in the context of enterprise resource planning and supply chain management, make items visible from manufacturing through distribution. RFID tags may be used to carry basic information such as an address, to more complex information used at different stages of an assembly line. 

Şimdi Değerlendirin

Ilgili Belgeler » uhf rfid anten

Geçen-A Complete (ve Baþarýlý) RFID Uygulama


Bir radyo frekansý tanýmlama uygulama hatasý bol riski ile herhangi bir organizasyon-bir proje için önemli bir iþtir. Tüm bu serisi daha iyi anlaþýlmasý için anahtar terimlerin kapsamlý bir sözlük de dahil olmak üzere bu son bölümü ile süreci için adým adým kýlavuz vardýr.

uhf rfid anten  organizasyonudur ABD ve Kanada da. UHF : Ultra yüksek frekans ; RFID frekans gruplarýndan biri, 3 GHz genellikle 300 MHz. Ýyi bant geniþliði ve iyi bir dizi. UHF dalgalar yapmak. iyi malzeme nüfuz ve daha fazla güç düþük frekanslarda daha belirli bir aralýðýnda iletilebilmesi gerekmez WORM etiketi : , bir kere yaz birçok okuma etiketi, sadece bir kez yazýlabilir kalýcý bellek türünü kullanýr, genellikle uygulandýðý hemen önce bir ürün ya da bir konteyner. Bilgi salt okunur Devamı…

Hype Gerçek Oluyor gibi, Radyo Frekansý ile Tanýmlama Ekosistem Bölüm Meydana: Middleware Dilemma, Ortaklýklar ve Sýrada Ne Var?


Radyo frekansý tanýmlama üzerindeki baskýlarý göz önüne alýndýðýnda (RFID) katman sunucularý, saf-play katman tedarikçiler olasýlýkla ya çeþitlendirmek olacak ya da büyük þirketler tarafýndan emilir olsun. Tüm RFID satýcýlarý, ne olursa olsun kategori, pazarlama süresini hýzlandýrmak için ortaklýklar oluþturmak için eðiliminde olacaktýr.

uhf rfid anten  için þartname kabul ( UHF ) Üretimi 2 Aralýk ayýnda hava arayüzü protokolü (Gen 2), 2004. Aðýr Gen2 yararlarý benimsenen Eylül 2005 yýlýnda EPCGlobal konferansýn ardýndan, RFID etiket teknolojisi yeni nesil serbest býrakýlmasý bekledi edenler ödüllendirmek, ve hýzlý bir þekilde kullanarak perakendecilerin görev karþýlamak için tahrik olanlar için bazý anksiyete neden olacaktýr Gen1 . Potansiyel göç maliyetleri incelenmiþ ve teknolojinin gerçek olgunluk düzeyi Devamı…

Bir CMMS Sistemi Seçme


Piyasada birçok CMMS ve MRO sistemleri, havayollarý ya da tamir atölyeleri için faydalar getirebilir belirli özelliklere sahip her biri vardýr. Bir havayolu ihtiyaçlarýna sonuçta en iyi sistem seçecektir objektif kurulmasýna yardýmcý süreci ile tanýmlanmalýdýr.

uhf rfid anten  Bakým,onarým,ve revizyon,MRO,bakým yönetim sistemleri,CMMS,Havacýlýk,modülleri Devamı…

Hype Gerçek Oluyor gibi, Radyo Frekansý ile Tanýmlama Ekosistem Bölüm Üç Meydana: Radyo Frekansý ile Tanýmlama Fýrsatlar Ülkesi ve Özet


Yakýnda rutin ortak ürünleri ile ilgili radyo frekansý tanýmlama (RFID) etiketleri bulabilirsiniz. Ancak, RFID için tam potansiyeline ulaþmak için, RFID vizyon ve RFID mevcut gerçekleri arasýndaki fark kapatýlmalýdýr.

uhf rfid anten  RFID,radyo frekansý tanýmlama,fýrsatlarý,benimsenmesi,dikey uygulamalarý,yatay uygulamalarda,tedarik zinciri,ekosistem,tedarik zinciri yönetimi,SCM,tedarik zinciri yürütme,SCE,duyusal aðlarý Devamı…

Radyo Frekansý ile Tanýmlama Uygulama: Ýlk Adýmlar


Baþarýlý bir radyo frekansý tanýmlama uygulamasý için dört aþamalý bir yaklaþým faz bir iþ ortaðý ve bir test ortamý ve düzeltici etiket yerleþtirme iþlemleri geliþimi dikkatli seçimi dahil olmak üzere birçok önemli adým, oluþur.

uhf rfid anten  RFID,radyo frekansý tanýmlama,RFID projesi,RFID uygulama aþamalarýnda,otomatik kimlik uygulamasý,sertifikalý akýllý etiket,EPCglobal,RFID kurulumu,RFID sorgulama bölge <,> kurumsal kaynak planlamasý,ERP,elektronik ürün kodu,EPC,radyo frekansý,RF,RFID sistemi Devamı…

Jack Link'in Beef Jerky Vaka Çalýþmasý: "Wal-Mart Me Do It olun deðil mi" Part Two: RFID Uygulama Bir Yaklaþým


Dört aþamalý bir yaklaþým örgüt yeni bir teknolojinin kademeli asimilasyon için izin verdi. Küçük baþlayýn ve þekilde hissediyorum, ama düþünmek ve daha büyük fýrsatlar için plan. Faydalarý elde edilir ve sonunda teknoloji üretim ve daðýtým tesislerinin tüm boyunca görev yapacaklar.

uhf rfid anten  Radyo frekansý tanýmlama,RFID,barkod,küçük ve orta ölçekli iþletmeler,KOBÝ,ERP,kurumsal kaynak planlama,üretim,veri entegrasyonu,Ürün Kodu < > Jack Link'in Beef Jerky,Microsoft,yasal uyumluluk,düzene,otomatikleþtirmek,daðýtým süreçleri Devamı…

Kablosuz Palm VII ~ Bak Ma No Hands!


Palm VII Palm Pilot platformu mantýklý bir kablosuz uzantýsýdýr. Palm VII haber, spor, hava durumu, e-posta, yol tarifi ve sarý sayfalar gibi bilgilere eriþim saðlayan bir veri tabanlý bir cihazdýr.

uhf rfid anten  Palmiye vx el,palmiye vx pil,hurma v pil,PALM M105 el,palmiye IIIC pil,palmiye iii pil,palmiye el,palm os 4.1 < > palmiye aksesuarlar,palm os,Palm Treo 700,palmiye vii,palm os PDA,palmiye kapaklarý,palmiye beþik,Palm Pre aksesuarlar Devamı…

RFID için YG: Bir Olgu Sunumu Part One: Þirket Arkaplan


Radyo frekansý tanýmlama (RFID) üretim ve daðýtým teknoloji dünyasýnda en son terim olduðunu. Eðer basýn bültenleri düþünüyorsanýz, bu sektörün ne yerli diziler için her derde deva ve her derde deva olduðunu. RFID dünya açlýk çözmek olmasa da, onsuz bir çözüm önermek istemeyebilirsiniz. Bu araþtýrma notu önlemek için süreci ve ortak engeller ve hýz darbe özelliklerini inceleyerek, RFID yeni ve baþarýlý, uygulama bakar.

uhf rfid anten  tasarlanmýþ SAMSys     ve bir UHF RFID palet izleme sisteminin donaným kurulumu denetlenir     mamul için. Avery Dennison yazýlabilir RFID etiketleri saðladý.     Philips Semiconductors     yonga çözümleri birlikte. Categoric için Xalerts yazýlým ve danýþmanlýk saðlanan     Etkinlik Yönetimi uygulama. TXT Talep ile ilgili olarak danýþmanlýk hizmeti vermiþtir     Planlayýcýsý uygulama. Bu makalede, bu satýcýlarýnýn onaylanmasý deðildir. Ancak, tam ve Devamı…

Bir WMS seçilmesi Önce Bilmeniz Gerekenler


Önemli bir maçtan önce, bir oyun planý oluþturun. Bir ev inþa baþlamadan önce, bir plan var. Ve bir depo yönetim sistemi (WMS) bakarak baþlamadan önce, size depo organize ve fonksiyon olmak istiyorum nasýl tanýmlamanýz gerekir. Bu makalede, WMS yazýlým etkin ve verimli þimdi ve gelecekte, depo faaliyetlerini desteklediðinden emin olmak için anlaþýlmasý gereken temel depo stratejileri bakar. Bu yeni en iyi uygulamalarý dikkate olmaz demek deðildir

uhf rfid anten  Kurumsal yazýlým satýcýlarý,seçim süreci kapsamýnda,yazýlým geliþtirme uygulamasý,yazýlým uygulamasý,yazýlým uygulama yaklaþýmý,yazýlým uygulama yaþam döngüsü,yazýlým uygulama metodolojileri,yazýlým uygulama yöntemleri,yazýlým uygulama modeli,yazýlým uygulama aþamasýnda,yazýlým uygulama aþamalarýnda,yazýlým uygulama planý,yazýlým uygulama süreci,yazýlým uygulama projesi Devamı…

RFID Vaka Çalýþmasý: Gillette ve Provia Part Two: Zorluklar ve Alýnan Dersler


Piyasa RFID yetkisine uygun ne yazýk ki uygulamalý fizik ve bilgisayar bilimleri baþarýlarý önceden yapýlmýþ. Þirketler genellikle pahalý özel bir entegrasyon iþi yapmak zorunda kalýyor, yani mevcut iþ sistemlerine RFID etiketleri ve okuyucularýn verileri almak için kurumsal uygulama entegrasyonu satýcýlardan yazýlým araçlarý bir eksiklik olduðu için ana engellerden biri, entegrasyon eksikliðidir.

uhf rfid anten  oldu   ultra yüksek frekans (UHF), ticari Sýnýf Bir akýllý etiket çözümü   Wal-Mart, DoD, tedarikçileri ve diðer perakendeciler için RFID uygun   özellikleri. Bu þekilde, Provia ve viastore ana yazýlým gelirlerinde üzerinde 45.000.000 $ (USD), 400 çalýþaný ile, gelirleri, küresel SCE, malzeme taþýma otomasyon ve RFID saðlayýcý bir 100 milyon $ (USD) temsil , 1.000 den fazla müþteri, ve dünya çapýnda 2.000 den fazla tesisler. Provia ve viastore yerine, RFID uyum Devamı…

SCE Liderleri Ortak Onlarýn Portfolyolar ötesinde görmek


Manhattan Associates ve REDPRAIRIE talep planlamasý ve / veya entegrasyon saðlayýcýlarý ile vurdu olduðunu Yeni ortaklýklar tedarik zinciri yönetimi (SCM) bir adaptif tedarik zinciri oluþturmak için olarak planlanmasý ve uygulama iki tarafýn devam eden bir 'iþbirliði' olduðunu gösterebilir.

uhf rfid anten  Kurumsal yazýlým satýcýlarý,seçim süreci kapsamýnda,yazýlým geliþtirme uygulamasý,yazýlým uygulamasý,yazýlým uygulama yaklaþýmý,yazýlým uygulama yaþam döngüsü,yazýlým uygulama metodolojileri,yazýlým uygulama yöntemleri,yazýlým uygulama modeli,yazýlým uygulama aþamasýnda,yazýlým uygulama aþamalarýnda,yazýlým uygulama planý,yazýlým uygulama süreci,yazýlým uygulama projesi Devamı…

Provia bir iki kat Manner RFID takýmlarý Part Two: RFID Uyum


Radyo frekansý tanýmlama (RFID) uyum Provia yaklaþýmý bir cývata-veya bir þirketin mevcut lojistik iþlem yazýlým çözümü ve süreç akýþlarý ile birlikte çalýþýr ürün açýlan sunmaktý. Onlar sözde böylece oldukça kolay ve hýzlý bir þekilde Wal-Mart ya da RFID için DoD gereksinimleri ile uyumlu yapýlmýþ olabilir çünkü bu onlarýn BT projelerinin öncelik kontrolünü geri tedarikçileri koymak gerekir. Onlar için bir sonraki adým sonra dahili kendi operasyonlarý içinde RFID yarar nasýl bakmak olacaktýr.

uhf rfid anten  oldu   ultra yüksek frekans (UHF), ticari sýnýf bir akýllý etiket çözüm   Wal-Mart, DoD, tedarikçileri ve diðer perakendeciler için RFID uygun   özellikleri. Bu   sekiz bölümlük not Bölüm varmýþtýr. Parçalarý   Beþ detay son duyurular ile biri. Parçalarý   Altý ve yedi piyasa etkisi tartýþacaðýz. Bölüm   Sekiz sorunlar dikkat ve kullanýcý tavsiyelerde bulunacaktýr. Parçalarý   Dört ile bir 11 Aðustos ve 14 arasýnda yayýnlanacak. Bölüm   Sekiz Devamı…